Nabór


Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z zasadami programu oraz listą uczelni partnerskich i listą wolnych miejsc.

Zgodnie z Regulaminem Studiów student może realizować część programu studiów na innej uczelni na podstawie skierowania z Uczelni, jeśli najpóźniej na dzień rozpoczęcia realizacji wymiany:

1) uzyskał zaliczenie pierwszego roku studiów pierwszego stopnia albo posiada status studenta studiów drugiego stopnia

2) spełnia kryteria kwalifikacji na poziomach ustalonych przez dziekana obejmujące obligatoryjnie: średnią ważoną ocen za okres ustalony przez dziekana oraz znajomość języka właściwego dla kraju innej uczelni lub jej języka wykładowego (a fakultatywnie dla danego roku rekrutacyjnego: stan zaliczenia dotychczasowego toku studiów, dotychczasowy udział w programach związanych z wymianą międzynarodową, aktywność w organizacjach studenckich, kołach naukowych, udział w konferencjach, publikacje)

3) przedstawił wykaz przedmiotów, które będą przez niego realizowane w innej uczelni, sporządzony w oparciu o jej ofertę edukacyjną

4) uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej i zgodę dziekana

5) spełnia warunki innej uczelni lub programu MOSTECH

 

Student/uczestnik studiów doktoranckich zgłasza zamiar wyjazdu do koordynatora wydziałowego pisemnie na formularzu zgłoszeniowym. Należy pamiętać, że oprócz zgłoszenia w Politechnice Lubelskiej, student wysyła swoją aplikację także do Biura KAUT.

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego najpóźniej do 30 kwietnia (semestr zimowy) i 15 listopada (semestr letni).

Daty przyjmowania zgłoszeń przez KAUT to 15 maja (semestr zimowy) i 30 listopada (semestr letni).

 

W razie pytań, proszę kierować je do Doroty Tylus (d.tylus@pollub.pl)

 


Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 15-02-2017
 
Odwiedziło nas : 12696509 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska