Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych 2015/16


UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW UCZELNI  W CELACH SZKOLENIOWYCH W  RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

 1. Wymiana pracowników może być realizowana z uczelnią posiadającą Kartę Uczelni Erasmusa lub z firmą zarejestrowaną w kraju uczestniczącym w programie Erasmus Plus. Instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest dostępny na stronie internetowej http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm); organizacje zarządzające programami UE, takie jak agencje narodowe, nie kwalifikują się jako organizacje przyjmujące na szkolenie.
 2. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus Plus musi być pracownikiem uczelni wysyłającej.
 3. Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w Politechnice Lubelskiej. Szkolenie powinno być ściśle związane z obowiązkami wykonywanymi w Politechnice Lubelskiej.  
 4. Wymiana pracowników powinna obejmować doskonalenie zawodowe  w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji) i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (Job Shadowing)/okresów obserwacji/szkoleń w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub w innej odpowiedniej organizacji za granicą.
 5. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus Plus jest ocena Indywidualnego programu szkolenia (Staff  Mobility for Training Mobility Agreement), który został uzgodniony z instytucją przyjmującą. Indywidualny program szkolenia określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.
 6. Pierwszeństwo przy kwalifikacji pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą mieli pracownicy Politechniki Lubelskiej wyjeżdżający po raz pierwszy, pracownicy, którzy działają na rzecz umiędzynarodowienia Uczelni oraz pracownicy zaangażowani w sprawy związane z wymianą studencką w Uczelni.
 7. Mobilność pracownika w instytucji musi być rozpoczęta i zakończona w okresie pomiędzy
  1 czerwca 2015 a 30 września 2016. Okres mobilności w instytucji przyjmującej powinien trwać od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży. Standardowy okres pobytu na szkoleniu to 5 dni łącznie z podróżą. W uzasadnionych przypadkach np. uczestnictwo w międzynarodowych tygodniach szkoleniowych oraz po przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji, pracownik może ubiegać się o dofinansowanie na 5 dni pobytu na szkoleniu plus podróż.
 8. Maksymalnie jeden dzień przed oraz maksymalnie jeden dzień następujący po okresie mobilności może zostać dodany na podróż.
 9. Pracownik powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej.
 10. W ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia pracownik dostarcza pisemne zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji. Zaświadczenie powinno zawierać informację o celu odbytego szkolenia, jego daty rozpoczęcia i zakończenia. Okres pobytu w instytucji wskazany na zaświadczeniu nie powinien uwzględniać dni przeznaczonych na podróż.
 11. Po powrocie z instytucji pracownik powinien wypełnić raport-ankietę on-line, do której link otrzyma na adres email podany w umowie. Czas na złożenie raportu to 30 dni od momentu otrzymania wezwania do złożenia raportu.
 12. Raport-ankieta online oraz zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji stanowią podstawę do rozliczenia wyjazdu oraz ewentualnego wezwania do zwrotu całości lub części pobranego stypendium.
 13. Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych odnoszących się do przyznanego dofinansowania, muszą być spełnione w przypadku wyjazdu pracownika, który wyjeżdża w celach szkoleniowych z dofinansowaniem zerowym z funduszy UE.


Zasady realizacji i kwalifikacji wyjazdów pracowników uczelni w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2015/16 Pobierz
Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 18-08-2015
 
Odwiedziło nas : 12696656 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska