Zasady realizacji 2015/16


UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW/PRZYJAZDÓW PRACOWNIKÓW UCZELNI  W CELACH SZKOLENIOWYCH ORAZ W CELU PROWAZENIA ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (UKRAINA)

 1. Wymiana pracowników może być realizowana z uczelniami z krajów partnerskich, z którymi Politechnika Lubelska posiada umowę międzyinstytucjonalną. Wykaz podpisanych umów znajduje się na stronie internetowej Biura Wymiany Międzynarodowej http://bwm.pollub.pl/erasmusplus-kp-umowy.pl
 2. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd/przyjazd w programie Erasmus Plus musi być pracownikiem uczelni wysyłającej.
 3. Celem wyjazdu/przyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w uczelni partnerskiej, natomiast celem wyjazdu pracownika administracyjnego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem wykonywanej pracy. Szkolenie powinno być ściśle związane z wykonywanymi obowiązkami.  
 4. Podczas jednego wyjazdu/przyjazdu w celu prowadzenia zajęć, nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. Jeżeli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania wynosi 8 + (8/5 pomnożone przez liczbę dodatkowych dni).
 5. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd/przyjazd w programie Erasmus Plus – mobilność z krajami partnerskimi (Ukraina),  jest ocena Indywidualnego programu nauczania (Staff  Mobility for Teaching Mobility Agreement) lub Indywidualnego programu szkolenia (Staff  Mobility for Training Mobility Agreement), który został uzgodniony z instytucją przyjmującą. Indywidualny program nauczania/szkolenia określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanej mobilności oraz harmonogram pracy pracownika.
 6. Pierwszeństwo przy kwalifikacji pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą mieli pracownicy wyjeżdżający po raz pierwszy, pracownicy, którzy działają na rzecz umiędzynarodowienia Uczelni oraz pracownicy zaangażowani w sprawy związane z wymianą studencką w Uczelni.
 7. Mobilność pracownika w instytucji musi być rozpoczęta i zakończona w okresie pomiędzy
  od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2017 r. Ustala się, że okres pobytu w instytucji przyjmującej podlegający finansowaniu to 7 dni łącznie z podróżą.
 8. Pracownik powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej.
 9. W ciągu 14 dni od zakończenia mobilności pracownik dostarcza pisemne zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji przyjmującej. Zaświadczenie pracownika wyjeżdżającego w celach szkoleniowych powinno zawierać informację o celu odbytego szkolenia, natomiast pracownika wyjeżdżającego w celu prowadzenia zajęć, informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych. Okres pobytu w instytucji wskazany na zaświadczeniu nie powinien uwzględniać dni przeznaczonych na podróż.
 10. Po powrocie z instytucji pracownik powinien wypełnić raport-ankietę on-line, do której link otrzyma na adres email podany w umowie finansowej. Czas na złożenie raportu to 30 dni od momentu otrzymania wezwania do złożenia raportu.
 11. Raport-ankieta online oraz zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji stanowią podstawę do rozliczenia wyjazdu oraz ewentualnego wezwania do zwrotu całości lub części pobranego stypendium.

 


Zasady realizacji wyjazdów/przyjazdów pracowników uczelni w celach szkoleniowych oraz w celu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2015/16 (mobilność z Ukrainą) Pobierz
Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 08-10-2015
 
Odwiedziło nas : 12695989 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska