Zasady finansowania 2015/16


UCZELNIANE ZASADY FINANSOWANIA MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW UCZELNI  W CELACH SZKOLENIOWYCH ORAZ W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (UKRAINA)

Narodowa  Agencja,  w  oparciu  o  wytyczne  KE, w  porozumieniu  z  władzą  krajową  właściwą  do spraw szkolnictwa  wyższego  określiła  następujące stawki   stypendialne obowiązujące w   roku   2015/16 przy wyjazdach do krajów partnerskich:

 

  Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym) Ryczałt na podróż
Przyjazdy pracowników z Łuckiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu, Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych (Równe), Tarnopolskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu im. Iwana Poluja 140 EUR na dzień 180 EUR
Wyjazdy pracowników do Łuckiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu, Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych (Równe), Tarnopolskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu im. Iwana Poluja 160 EUR na dzień 180 EUR
Przyjazdy pracowników z Odeskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury, Chersońskiego Narodowego Technicznego Uniwersytet 140 EUR na dzień 275 EUR
Wyjazdy do Odeskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury, Chersońskiego Narodowego Technicznego Uniwersytet 160 EUR na dzień 275 EUR

 

 1. Wyjazd/przyjazd pracownika w ramach projektu mobilności z krajami partnerskimi musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2017 r. Ustala się, że okres pobytu w instytucji przyjmującej podlegający finansowaniu to
  7 dni łącznie z podróżą.
 2. Politechnika Lubelska wypłaci pracownikowi wyjeżdżającemu/przyjeżdżającemu w ramach projektu mobilności z krajami partnerskimi wsparcie indywidualne na każdy dzień pobytu w instytucji przyjmującej oraz na jeden dzień przeznaczony na dojazd i jeden dzień na powrót pod warunkiem, że podróż miała miejsce przed rozpoczęciem i po zakończeniu pobytu uwidocznionego w zaświadczeniu wystawionym przez instytucję przyjmującą. Dodatkowo pracownik otrzyma ryczał na koszty podróży wg stawek zamieszczonych w tabeli powyżej.
 3. Najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem mobilności pracownik zobowiązany jest dostarczyć do Biura Wymiany Międzynarodowej następujące dokumenty: uzupełniony Formularz Aplikacyjny, uzupełniony i zatwierdzony przez instytucję przyjmującą Indywidualny Program Szkolenia/Nauczania.
 4. Dodatkowo pracownik wyjeżdżający z Politechniki Lubelskiej zobowiązany jest do dostarczenia wniosku-skierowanie na wyjazd zagraniczny podpisanego przez wszystkie strony.
 5. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w ramach projektu mobilności z krajami partnerskimi zostanie sporządzona pisemna umowa. Umowę należy sporządzić minimum 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia planowanego wyjazdu/przyjazdu. Przekazanie dofinansowania pracownikowi nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia okresu mobilności pod warunkiem zaakceptowania przez pracownika wszystkich warunków umowy i przedłożenia w BWM kompletu wymaganych dokumentów wymienionych w punkcie 4. Dodatkowym warunkiem jest dokonanie płatności zaliczkowej przez Narodową Agencję na rzecz Politechniki Lubelskiej.
 6. Wysokość dofinansowania jest wyrażona w euro, w liczbach całkowitych. Dofinansowanie odbierane jest przez pracownika wyjeżdżającego/przyjeżdżającego w Banku Pekao S.A. (oddział), Krakowskie Przedmieście 72, 20-076 Lublin.
 7. Pracownik zobowiązany jest do rozliczenia się z wyjazdu w ciągu 14 dni od zakończenia pobytu w instytucji przyjmującej.
 8. Podstawą rozliczenia wyjazdu jest złożenie do BWM zaświadczenia wydanego przez instytucję przyjmującą. W zaświadczeniu powinny być zawarte informacje na temat okresu pobytu w instytucji przyjmującej, celu pobytu (szkolenie/nauczanie) oraz w przypadku mobilności w celu prowadzenia zajęć – ilości godzin przeprowadzonych zajęć. Dodatkowo uczestnik mobilności jest zobowiązany do wypełnienia raportu-ankiety online oraz złożenia sprawozdania z wyjazdu w języku polskim.
 9. Pracownik wyjeżdżający/przyjeżdżający ramach projektu mobilności z krajami partnerskimi nie może równocześnie ubiegać się o inne stypendium lub grant na pokrycie tych samych kosztów związanych z wyjazdem z innych programów wspólnotowych lub z innych inicjatyw Komisji Europejskiej, w tym programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.
 10. Politechnika Lubelska zastrzega sobie prawo do zmiany zasad finansowania mobilności pracowników uczelni  w celach szkoleniowych oraz w celu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2015/16 - mobilność z krajami partnerskimi (Ukraina).

 

 


Zasady finansowania przyjazdów/wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych oraz w celu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2015/16 (mobilność z Ukrainą) Pobierz
Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 08-10-2015
 
Odwiedziło nas : 12696056 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska