Zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć


UCZELNIANE ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ W  RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 

 

              Narodowa  Agencja,  w  oparciu  o  wytyczne  KE, w  porozumieniu  z  władzą  krajową  właściwą  do spraw szkolnictwa  wyższego  określiła  następujące stawki stypendialne obowiązujące w roku 2016/17 przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych:
 
Grupy krajów
Dzienna stawka stypendium w euro
przy wyjazdach trwających
nie dłużej niż 14 dni
Dzienna stawka stypendium w euro
przy wyjazdach przekraczających 14 dni*
Grupa I – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania
130 EUR
91 EUR
Grupa II – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein,  Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy
110 EUR
77 EUR
Grupa III – Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia)
100 EUR
70 EUR
Grupa IV – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia
80 EUR
56 EUR
* W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15 i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70 % stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.

              Oprócz wyżej wspomnianych kwot wsparcia indywidualnego, uczestnik mobilności otrzyma ryczałt na koszty podróży na podstawie odległości, jaką musi pokonać. Odległości należy obliczać, korzystając z kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej dotyczących programu Erasmus+ (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm). Należy podać odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę dofinansowania UE, która pomoże opłacić podróż w obie strony.

 
Odległość
Kwota
od 100 do 499 km:
180 EUR
od 500 do 1 999 km:
275 EUR
od 2 000 do 2 999 km:
360 EUR
od 3 000 do 3 999 km:
530 EUR
od 4 000 do 7 999 km:
820 EUR
8 000 km lub więcej:
1 100 EUR
 
1.    Wyjazd pracownika w celu prowadzenia zajęć musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 30 września 2017 r. Ustala się, że finansowaniu podlega okres mobilności wynoszący 5 dni (prowadzenie zajęć łącznie z podróżą). W uzasadnionych przypadkach oraz po przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji, pracownik może ubiegać się o dofinansowanie na 5 dni pobytu plus podróż.
2.    Politechnika Lubelska wypłaci pracownikowi wyjeżdżającemu w celu prowadzenia zajęć wsparcie indywidualne na każdy dzień pobytu oraz 1 dzień przeznaczony na dojazd i 1 dzień na powrót pod warunkiem, że podróż miała miejsce przed rozpoczęciem i po zakończeniu pobytu uwidocznionego w zaświadczeniu wystawionym przez instytucję przyjmującą wskazujące na datę rozpoczęcia i zakończenia mobilności. Oprócz wsparcia indywidualnego pracownik otrzyma ryczałt na koszty podróży.
3.    Przed wyjazdem pracownik zobowiązany jest złożyć Formularz Zgłoszeniowy online na stronie internetowej BWM (http://bwm.pollub.pl/erasmus-sta-formularze-fz.pl) oraz dostarczyć do BWM następujące dokumenty: Indywidualny Program Nauczania oraz uzupełniony i podpisany przez wszystkie strony wniosek-skierowanie na wyjazd w ramach Programu Erasmus Plus.
4.   Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus Plus zostanie sporządzona pisemna umowa. Przekazanie dofinansowania pracownikowi Politechniki Lubelskiej nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia okresu mobilności po zaakceptowaniu przez pracownika wszystkich warunków umowy i przedłożenia w BWM kompletu wymaganych dokumentów wymienionych w punkcie 3, pod warunkiem dokonania płatności zaliczkowej przez Narodową Agencję na rzecz Politechniki Lubelskiej.
5.     Wysokość dofinansowania jest wyrażona w euro, w liczbach całkowitych. Dofinansowanie odbierane jest przez pracownika wyjeżdżającego w Banku Pekao S.A. (oddział), Krakowskie Przedmieście 72, 20-076 Lublin.
6.       Pracownik zobowiązany jest do rozliczenia się z wyjazdu w ciągu 14 dni od zakończenia pobytu w instytucji przyjmującej.
7.      Podstawą rozliczenia wyjazdu jest złożenie zaświadczenia wydanego przez instytucję przyjmującą, wypełnienie raportu-ankiety online oraz złożenie sprawozdania z wyjazdu służbowego.
8.       Dodatkowe lub wolne środki będą w pierwszej kolejności przeznaczone na dodatkowe wyjazdy pracowników.
9.       W przypadku wyjazdu pracownika w celu prowadzenia zajęć z dofinansowaniem zerowym z funduszy UE, muszą być spełnione wszystkie zasady, o których mowa powyżej, za wyjątkiem tych odnoszących się do przyznanego dofinansowania.
10.      Zasady odnoszące się do wyjazdów pracowników niepełnosprawnych znajdują się na stronie http://www.bwm.pollub.pl/PracownicyNiepelnosprawni.pl
11.   Pracownik wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus Plus nie może równocześnie ubiegać się o dofinansowanie z innych programów wspólnotowych lub z inicjatyw Komisji Europejskiej, w tym programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.
12.      Politechnika Lubelska zastrzega sobie prawo do zmiany zasad finansowych wyjazdów w celu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2016/17.
 

Zasady finansowania wyjazdów pracowników w celu prowadzenia zajęć 16/17 Pobierz
Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 09-11-2016
 
Odwiedziło nas : 12696915 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska