2014-2015


ZASADY RERUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY NA PRAKYKI

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

1. Kwalifikacja studentów oraz uczestników studiów doktoranckich odbywa się w poszczególnych wydziałach Politechniki Lubelskiej, zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez rady wydziałów. Zasady te powinny zawierać zapis, że przy rekrutacji powinna zostać uwzględniona znajomość języka kraju, na wyjazd do którego aplikuje student/uczestnik studiów doktoranckich lub języka, w którym będą prowadzone zajęcia/praktyka, średnia ocen z całego okresu studiów oraz zgodność programu praktyki z programem studiów.

2. Zasady kwalifikacji studentów/uczestników studiów doktoranckich zawierają m.in. następujące informacje: szczegółowe zasady i kryteria ubiegania się o stypendium, wymagane dokumenty, termin i miejsce składania dokumentów, skład komisji, sposób ogłoszenia i poinformowania studentów o wynikach rekrutacji, tryb i terminy odwołań. Zasady te zostają podane do wiadomości publicznej i są stale dostępne (np. na stronie internetowej).

3. W celu przeprowadzenia kwalifikacji dziekan wydziału powołuje komisję,  która dokonuje kwalifikacji na praktykę.

4. Do uczestnictwa w programie wymiany edukacyjnej uprawnieni są wszyscy studenci/uczestnicy studiów doktoranckich Politechniki Lubelskiej, którzy zostali przyjęci na studia prowadzące do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z zastrzeżeniem pkt.5. Do uczestnictwa w programie wymiany edukacyjnej uprawnieni są absolwenci PL (tzw. recent graduates), którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji na wyjazd na praktykę na ostatnim roku studiów.

5. W celu przystąpienia do rekrutacji studenci pierwszego semestru studiów drugiego stopnia muszą uzyskać zgodę dziekana a uczestnicy studiów doktoranckich muszą uzyskać zgodę kierownika studiów doktoranckich.

6. Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do uczestnictwa w programie wymiany.

7. Prawo do wyjazdu za granicę na praktykę może być przyznane studentowi/uczestnikowi studiów doktoranckich na każdym stopniu studiów. Pobyt studenta/uczestnika studiów doktoranckich na praktyce i/lub studiach w ramach programów LLP-Erasmus oraz Erasmus+ na danym stopniu studiów nie może trwać łącznie dłużej niż 12 miesięcy.

8. Okres mobilności wyjazdu absolwenckiego przypisany jest do cyklu studiów po którym on bezpośrednio następuje.

9. Student/uczestnik studiów doktoranckich zakwalifikowany na wyjazd nie może w trakcie stypendium przebywać na urlopie dziekańskim ani żadnym innym.

10. Rekrutacja studentów/uczestników studiów doktoranckich na wyjazdy na praktykę odbywa się w dwóch terminach:

a) do 31 października,

b) do 31 marca.

11. Studentom zakwalifikowanym po 31 marca przysługuje stypendium według kolejności zgłoszeń do Biura Wymiany Międzynarodowej, pod warunkiem posiadania przez Politechnikę Lubelską wystarczających funduszy na przyznanie stypendium w wysokości określonej w „Zasadach finansowania wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015”.

12. Student/uczestnik studiów doktoranckich zainteresowany wyjazdem na praktykę zagraniczną rejestruje się na stronie internetowej BWM www.bwm.pollub.pl, wypełnia formularz zgłoszeniowy, a następnie uzyskuje w dziekanacie potwierdzenie średniej ocen  z całego okresu studiów.

13. Student/uczestnik studiów doktoranckich zgłasza zamiar wyjazdu do koordynatora wydziałowego pisemnie na formularzu zgłoszeniowym w terminie i trybie ustalonymi w wydziałowych zasadach kwalifikacji. Do formularza zgłoszeniowego student/uczestnik studiów doktoranckich dołącza List Intencyjny (Letter of Intent) uzupełniony i podpisany przez Instytucję przyjmującą. Terminy kwalifikacji mogą się różnić w zależności od wydziału.

14. Przy rekrutacji priorytetowo traktowani będą studenci PL którzy nigdy wcześniej nie realizowali praktyki zagranicznej w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+.

15. Praktyki absolwenckie powinny stanowić nie więcej niż 10% wszystkich realizowanych wyjazdów.

16. Wydziałowa komisja kwalifikacyjna sporządza listę wstępnie zakwalifikowanych kandydatów oraz listę rezerwową. W przypadku rezygnacji studenta/uczestnika studiów doktoranckich z listy wstępnie zakwalifikowanych kandydatów komisja zgłasza kandydaturę kolejnej osoby z listy rezerwowej.

17. Protokoły z postępowania kwalifikacyjnego zwierające listy wstępnie zakwalifikowanych kandydatów wraz z formularzami zgłoszeniowymi zostają przekazane do Biura Wymiany Międzynarodowej w terminie 5 dni roboczych od zakończenia rekrutacji.

18. Od decyzji w każdej indywidualnej sprawie studenta wydanej w związku z rekrutacją studentowi przysługuje odwołanie do Rektora w trybie określonym w Regulaminie Studiów.

19. Pozostałe zasady rekrutacji na wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 reguluje Zarządzenie Nr R 35/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania studentów i uczestników studiów doktoranckich Politechniki Lubelskiej do instytucji zagranicznej w celu realizacji części studiów i/lub praktyki oraz Regulamin Studiów.

20. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą ulec nieznacznym zmianom w przypadku otrzymania przez Politechnikę Lubelską dodatkowych wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.


UCZELNIANE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Pobierz
Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 03-10-2017
 
Odwiedziło nas : 8003630 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska