2015-2016


UCZELNIANE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW

NA WYJAZDY NA PRAKTYKI  

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ OBOWIĄZUJĄCE

W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

1. Kwalifikacja studentów odbywa się w poszczególnych wydziałach Politechniki Lubelskiej.

2. W celu przeprowadzenia kwalifikacji dziekan wydziału powołuje komisję, która dokonuje kwalifikacji na praktykę.

3. Dziekan wydziału ustala i podaje do publicznej wiadomości poziom kryteriów kwalifikacji jakie student musi spełnić, aby realizować część studiów i/lub praktykę w innej uczelni/instytucji, a w przypadku średniej ważonej ocen także okres za jaki należy ją obliczyć. Dziekan określa również ewentualne fakultatywne kryteria kwalifikacji na dany rok akademicki.

4. Do uczestnictwa w programie wymiany edukacyjnej uprawnieni są wszyscy studenci Politechniki Lubelskiej, którzy zostali przyjęci na studia prowadzące do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z zastrzeżeniem pkt. 5. Do uczestnictwa w programie wymiany edukacyjnej uprawnieni są również absolwenci PL (tzw. recent graduates), którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji na wyjazd na praktykę na ostatnim roku studiów.

5. Studenci studiów pierwszego stopnia mogą przystąpić do rekrutacji na praktyki pod warunkiem uzyskania zaliczenia pierwszego roku studiów pierwszego stopnia przed wyjazdem.

6. Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do uczestnictwa w programie wymiany.

7. Prawo do wyjazdu za granicę na praktykę może być przyznane studentowi na każdym stopniu studiów. Pobyt studenta na praktyce i/lub studiach w ramach programów LLP-Erasmus, Erasmus+ oraz FSS na danym stopniu studiów nie może trwać łącznie dłużej niż 12 miesięcy.

8. W jednym roku akademickim dopuszcza się jeden wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+.

9. Okres mobilności wyjazdu absolwenckiego przypisany jest do cyklu studiów, po którym on bezpośrednio następuje.

10. Student zakwalifikowany na wyjazd nie może w trakcie stypendium przebywać na urlopie dziekańskim ani żadnym innym.

11. Rekrutacja studentów na wyjazdy na praktykę odbywa się w dwóch terminach: a) do 31 października, b) do 31 marca. W przypadku dysponowania przez uczelnię niewykorzystanymi środkami może zostać ogłoszony dodatkowy nabór kandydatów.

12. Studentom zakwalifikowanym po 31 marca przysługuje stypendium według kolejności zgłoszeń przesłanych przez wydziały do Biura Wymiany Międzynarodowej, pod warunkiem posiadania przez Politechnikę Lubelską wystarczających funduszy na przyznanie stypendium w wysokości określonej w „Zasadach finansowania wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016”.

13. Student zainteresowany wyjazdem na praktykę zagraniczną rejestruje się na stronie internetowej BWM www.bwm.pollub.pl, wypełnia formularz zgłoszeniowy, a następnie uzyskuje w dziekanacie potwierdzenie statusu studenta oraz średniej ocen  za okres ustalony przez dziekana. W formularzu zgłoszeniowym student zamieszcza adres mailowy do kontaktu. Adres ten musi zawierać przynajmniej nazwisko studenta.

14. Student zgłasza zamiar wyjazdu do koordynatora wydziałowego pisemnie na formularzu zgłoszeniowym. Do formularza zgłoszeniowego student dołącza List Intencyjny (Letter of Intent) uzupełniony i podpisany przez Instytucję przyjmującą. Terminy kwalifikacji mogą się różnić w zależności od wydziału.

15. Przy rekrutacji priorytetowo traktowani będą studenci PL którzy nigdy wcześniej nie realizowali praktyki zagranicznej w ramach programów FSS, LLP Erasmus/Erasmus+.

16. Praktyki absolwenckie powinny stanowić nie więcej niż 10% wszystkich realizowanych wyjazdów.

17. Wydziałowa komisja kwalifikacyjna sporządza listę wstępnie zakwalifikowanych kandydatów oraz listę rezerwową. W przypadku rezygnacji studenta z listy wstępnie zakwalifikowanych kandydatów komisja zgłasza kandydaturę kolejnej osoby z listy rezerwowej.

18. Protokoły z postępowania kwalifikacyjnego zwierające listy wstępnie zakwalifikowanych kandydatów wraz z formularzami zgłoszeniowymi zostają przekazane do Biura Wymiany Międzynarodowej w terminie 5 dni roboczych od zakończenia rekrutacji.

19. Od decyzji w każdej indywidualnej sprawie studenta wydanej w związku z rekrutacją studentowi przysługuje odwołanie do Rektora w trybie określonym w Regulaminie Studiów.

20. Pozostałe zasady rekrutacji na wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 reguluje Zarządzenie Nr R 35/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania studentów i uczestników studiów doktoranckich Politechniki Lubelskiej do instytucji zagranicznej w celu realizacji części studiów i/lub praktyki oraz Regulamin Studiów.

21. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą ulec nieznacznym zmianom w przypadku otrzymania przez Politechnikę Lubelską dodatkowych wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

22. Ilekroć mowa jest o studencie oznacza to także doktoranta, a ilekroć mowa o regulaminie stosuje się odpowiednio do studenta Regulamin Studiów, a do doktoranta regulamin studiów doktoranckich.

 


KOMUNIKAT dot. ZASAD REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ WROKU AKADEMICKIM 2015-2016 Pobierz
UCZELNIANE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Pobierz
Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 05-10-2018
 
Odwiedziło nas : 9346817 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska