Zasady rekrutacji 2015 2016


ZASADY REKRUTACJI

STUDENTÓW NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

1. Kwalifikacja studentów oraz uczestników studiów doktoranckich odbywa się w poszczególnych wydziałach Politechniki Lubelskiej, zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez rady wydziałów. Zasady te powinny zawierać zapis, że przy rekrutacji powinna zostać uwzględniona znajomość języka kraju, na wyjazd do którego aplikuje student/uczestnik studiów doktoranckich lub języka, w którym będą prowadzone zajęcia/praktyka oraz średnia ocen z całego okresu studiów.


2. Zasady kwalifikacji studentów/ uczestników studiów doktoranckich zawierają m.in. następujące informacje: szczegółowe zasady i kryteria ubiegania się o stypendium, wymagane dokumenty, termin i miejsce składania dokumentów, skład komisji, sposób ogłoszenia i poinformowania studentów o wynikach rekrutacji, tryb i terminy odwołań. Zasady te zostają podane do wiadomości publicznej i są stale dostępne (np. na stronie internetowej).

 

3. Kwalifikacja na studia odbywa się zgodnie z umowami podpisanymi przez wydział (należy uwzględnić m.in. liczbę studentów, liczbę miesięcy/semestrów, język wykładowy).

 
4. W celu przeprowadzenia kwalifikacji dziekan wydziału powołuje komisję,  która dokonuje kwalifikacji na studia.


5. Do uczestnictwa w programie wymiany edukacyjnej uprawnieni są wszyscy studenci/uczestnicy studiów doktoranckich Politechniki Lubelskiej, którzy zostali przyjęci na studia prowadzące do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z zastrzeżeniem pkt.6.


6. W kwalifikacji na studia mogą uczestniczyć:
a) studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia pod warunkiem uzyskania zaliczenia pierwszego roku studiów pierwszego stopnia przed wyjazdem,
b) studenci pierwszego semestru studiów drugiego stopnia pod warunkiem uzyskania zgody dziekana,
c) uczestnicy studiów doktoranckich pod warunkiem uzyskania zgody kierownika studiów doktoranckich.


7. Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do uczestnictwa w programie wymiany.


8. Prawo do wyjazdu za granicę na studia może być przyznane studentowi/ uczestnikowi studiów doktoranckich na każdym stopniu studiów. Pobyt  studenta/ uczestnika studiów doktoranckich na studiach i/lub praktyce w ramach programów LLP-Erasmus oraz Erasmus+ na danym stopniu studiów nie może trwać łącznie dłużej niż 12 miesięcy.


9. Student/ uczestnik studiów doktoranckich zakwalifikowany na wyjazd nie może być urlopowany.


10. Student/ uczestnik studiów doktoranckich zainteresowany wyjazdem do uczelni partnerskiej rejestruje się na stronie internetowej BWM www.bwm.pollub.pl, wypełnia formularz zgłoszeniowy, a następnie uzyskuje w dziekanacie potwierdzenie statusu studenta i średniej ocen  z całego okresu studiów. Student/uczestnik studiów doktoranckich zgłasza zamiar
wyjazdu do koordynatora wydziałowego pisemnie na formularzu zgłoszeniowym w terminie i trybie ustalonymi w wydziałowych zasadach kwalifikacji. Terminy kwalifikacji mogą się różnić w zależności od wydziału.

 
11. Kwalifikacja studentów/uczestników studiów doktoranckich zostanie zakończona do dnia 5 kwietnia 2015 r. W przypadku dysponowania przez uczelnię niewykorzystanymi środkami może zostać ogłoszony dodatkowy nabór kandydatów.


12. Protokoły z postępowania kwalifikacyjnego zwierające listy wstępnie zakwalifikowanych kandydatów wraz z formularzami zgłoszeniowymi zostają przekazane do Biura Wymiany Międzynarodowej do dnia 10 kwietnia.


13. Wydziałowa komisja kwalifikacyjna sporządza listę rezerwową kandydatów. W przypadku rezygnacji studenta/uczestnika studiów doktoranckich z listy wstępnie zakwalifikowanych kandydatów komisja zgłasza kandydaturę kolejnej osoby z listy rezerwowej.


14. W przypadku przyznania Politechnice Lubelskiej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji środków  niewystarczających na przyznanie stypendiów wszystkim wstępnie zakwalifikowanym kandydatom Prorektor ds. Nauki Politechniki Lubelskiej określi dodatkowe kryteria kwalifikacji.


15. Od decyzji w każdej indywidualnej sprawie studenta wydanej w związku z rekrutacją studentowi przysługuje odwołanie do Rektora w trybie określonym w Regulaminie Studiów.


16. Pozostałe zasady rekrutacji na wyjazdy studentów na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 reguluje Zarządzenie Nr R 35/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania studentów i uczestników studiów doktoranckich Politechniki Lubelskiej do instytucji zagranicznej w celu realizacji części studiów i/lub praktyki oraz Regulamin Studiów.


17. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+  mogą ulec nieznacznym zmianom w przypadku otrzymania przez Politechnikę Lubelską dodatkowych wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 


KOMUNIKAT dot. dodatkowego naboru 2015_2016 Pobierz
KOMUNIKAT dot. II dodatkowego naboru 2015_2016 Pobierz
Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015_2016 Pobierz
Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 13-11-2018
 
Odwiedziło nas : 9910498 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska