Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć


UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW UCZELNI  W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ W  RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

1.     Wymiana pracowników naukowych może być realizowana z instytucją szkolnictwa wyższego, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa oraz z którą Politechnika Lubelska posiada aktualną umowę międzyinstytucjonalną. Wykaz umów jest dostępny na stronie internetowej Biura Wymiany Międzynarodowej http://bwm.pollub.pl/umowy.pl.
2.      Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi być pracownikiem Politechniki Lubelskiej.
3.      Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej.
4.     Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus+ jest ocena programu nauczania (Staff  Mobility for Teaching Mobility Agreement), który powinien zostać uzgodniony z instytucją przyjmującą. Indywidualny program nauczenia określa zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.
5.  Pierwszeństwo przy kwalifikacji pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy, pracownicy, którzy działają na rzecz umiędzynarodowienia Uczelni oraz pracownicy zaangażowani w sprawy związane z wymianą studencką w Uczelni.
6.    Dopuszcza się wyjazd maksymalnie 3 pracowników do jednej instytucji przyjmującej w określonym terminie. Jeden pracownik naukowy może skorzystać z wyjazdu w celu prowadzenia zajęć maksymalnie 3 razy w danym roku akademickim.
7.     Wyjazd pracownika w celu prowadzenia zajęć musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 30 września 2017 r. Okres mobilności w instytucji przyjmującej powinien trwać od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży. Ustala się, że finansowaniu podlega okres mobilności wynoszący 5 dni (prowadzenie zajęć łącznie z podróżą). W uzasadnionych przypadkach oraz po przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji, pracownik może ubiegać się o dofinansowanie na 5 dni pobytu plus podróż.
8.      Maksymalnie jeden dzień przed oraz maksymalnie jeden dzień następujący po okresie mobilności może zostać dodany na podróż.
9.    Podczas jednego wyjazdu typu STA nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. Jeżeli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania wynosi 8 + (8/5 pomnożone przez liczbę dodatkowych dni).
10. Pracownik powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej.
11. W ciągu 14 dni po zakończeniu mobilności pracownik dostarcza pisemne zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji partnerskiej wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych. Okres pobytu w instytucji wskazany na zaświadczeniu nie powinien uwzględniać dni przeznaczonych na podróż.
12. Po powrocie z uczelni partnerskiej pracownik powinien wypełnić raport-ankietę on-line, do której link otrzyma na adres email podany w umowie. Czas na złożenie raportu to 30 dni od momentu otrzymania wezwania do złożenia raportu.
13. Raport-ankieta online oraz zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji stanowią podstawę do rozliczenia wyjazdu oraz ewentualnego wezwania do zwrotu  całości lub części pobranego stypendium.
14.  Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych odnoszących się do przyznanego dofinansowania, muszą być spełnione w przypadku wyjazdu pracownika, który wyjeżdża  w celu prowadzenia zajęć z dofinansowaniem zerowym z funduszy UE.

Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celu prowadzenia zajęć 16/17 Pobierz
Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 18-07-2016
 
Odwiedziło nas : 6859800 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska