Zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć


UCZELNIANE ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ W  RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Narodowa  Agencja,  w  oparciu  o  wytyczne  KE, w  porozumieniu  z  władzą  krajową  właściwą  do spraw szkolnictwa  wyższego  określiła  następujące stawki stypendialne obowiązujące w roku 2015/16 przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych:

 

Grupy krajów

Dzienna stawka stypendium w euro

przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni

Grupa I – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130 EUR

Grupa II – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein,  Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110 EUR

Grupa III – Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia)

100 EUR

Grupa IV – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80 EUR

          Oprócz wyżej wspomnianych kwot wsparcia indywidualnego, uczestnik mobilności otrzyma ryczałt na koszty podróży na podstawie odległości, jaką musi pokonać. Odległości należy obliczać, korzystając z kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej dotyczących programu Erasmus+ (http://ec.europa.eu/education/tools/distance_pl.htm). Należy podać odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę dofinansowania UE, która pomoże opłacić podróż w obie strony.

Odległość

Kwota

od 100 do 499 km:

180 EUR na jednego uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 EUR na jednego uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na jednego uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na jednego uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na jednego uczestnik

8 000 km lub więcej:

1 100 EUR na jednego uczestnika

1.    Wyjazd pracownika w celu prowadzenia zajęć musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 30 września 2016 r. Ustala się, że finansowaniu podlega okres mobilności wynoszący 5 dni (prowadzenie zajęć łącznie z podróżą). W uzasadnionych przypadkach oraz po przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji, pracownik może ubiegać się o dofinansowanie na 5 dni pobytu plus podróż.

2.    Politechnika Lubelska wypłaci pracownikowi wyjeżdżającemu w celu prowadzenia zajęć wsparcie indywidualne na każdy dzień pobytu oraz 1 dzień przeznaczony na dojazd i 1 dzień na powrót pod warunkiem, że podróż miała miejsce przed rozpoczęciem i po zakończeniu pobytu uwidocznionego w zaświadczeniu wystawionym przez instytucję przyjmującą wskazujące na datę rozpoczęcia i zakończenia mobilności. Oprócz wsparcia indywidualnego pracownik otrzyma ryczałt na koszty podróży.

3.    Najpóźniej na dwa tygodnie przed wyjazdem pracownik zobowiązany jest złożyć Formularz Zgłoszeniowy online na stronie internetowej BWM (http://bwm.pollub.pl/erasmus-sta-formularze-fz.pl) oraz dostarczyć następujące dokumenty: Indywidualny Program Nauczania oraz uzupełniony i podpisany przez wszystkie strony wniosek-skierowanie na wyjazd w ramach Programu Erasmus Plus.

4.    Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus Plus zostanie sporządzona pisemna umowa. Przekazanie dofinansowania pracownikowi Politechniki Lubelskiej nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia okresu mobilności po zaakceptowaniu przez pracownika wszystkich warunków umowy i przedłożenia w BWM kompletu wymaganych dokumentów wymienionych w punkcie 3, pod warunkiem dokonania płatności zaliczkowej przez Narodową Agencję na rzecz Politechniki Lubelskiej.

5.    Wysokość dofinansowania jest wyrażona w euro, w liczbach całkowitych. Dofinansowanie odbierane jest przez pracownika wyjeżdżającego w Banku Pekao S.A. (oddział), Krakowskie Przedmieście 72, 20-076 Lublin.

6.    Pracownik zobowiązany jest do rozliczenia się z wyjazdu w ciągu 14 dni od zakończenia pobytu w instytucji przyjmującej.

7.    Podstawą rozliczenia wyjazdu jest złożenie zaświadczenia wydanego przez instytucję przyjmującą, wypełnienie raportu-ankiety online oraz złożenie sprawozdania z wyjazdu służbowego.

8.    Dodatkowe lub wolne środki będą w pierwszej kolejności przeznaczone na dodatkowe wyjazdy pracowników.

9.    W przypadku wyjazdu pracownika w celu prowadzenia zajęć z dofinansowaniem zerowym z funduszy UE, muszą być spełnione wszystkie zasady, o których mowa powyżej, za wyjątkiem tych odnoszących się do przyznanego dofinansowania.

10.   Zasady odnoszące się do wyjazdów pracowników niepełnosprawnych znajdują się na stronie http://www.bwm.pollub.pl/PracownicyNiepelnosprawni.pl

11.  Pracownik wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus Plus nie może równocześnie otrzymywać dofinansowania z programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.

 

 


Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 20-05-2016
 
Odwiedziło nas : 6721458 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska